Het Nederlands Instituut voor Bio-Energetische Analyse (NIBA)

Het Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse (NIBA), opgericht in november 1986, is een beroepsvereniging voor Bio-energetisch Analytische Therapeuten. NIBA is gelieerd aan het International Institute for Bioenergetic Analysis (IIBA), de wereldwijde beroepsorganisatie die het gedachtegoed van de 'Grounding father' Alexander Lowen beschermt en zorg draagt voor verdere ontwikkeling en verspreiding van dit gedachtegoed.

Doel NIBA

In Nederland heeft NIBA zich tot doel gesteld om de toepassing en de ontwikkeling van de bio-energetische analyse te bevorderen en om de belangen van NIBA-leden te behartigen. NIBA tracht dit doel te bereiken door: 1. zodanige maatstaven te hanteren voor de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging, dat dit lidmaatschap tegenover derden een waarborg van deskundigheid betekent;

 2. het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de toepassing van de bio-energetische therapie;

 3. het bevorderen van wetenschappelijke studie en onderzoek van de bio-energetische analyse;

 4. het organiseren van een opleiding, supervisiemogelijkheden en werkgroepen;

 5. het organiseren van cursussen en bijeenkomsten;

 6. het bevorderen van publicaties over onderwerpen die verband houden met de doelstelling van de vereniging;

 7. het onderhouden van de betrekkingen met verwante organisaties in binnen- en buitenland;

 8. alle andere wettige middelen welke de doeleinden van de vereniging kunnen bevorderen.

Opleiding tot Bio-energetische Analytische Therapeut

NIBA ontwikkelt en organiseert de opleiding tot Bio-energetisch Analytische Therapeut. Voorwaarde voor toelating tot deze beroepsopleiding is een afgeronde universitaire studie in menswetenschappen of een daaraan gelijkwaardige hogere beroepsopleiding. De opleiding bestaat uit een 4-jarig curriculum en een tweede fase waarin 140 uur leertherapie en 50 uur supervisie gevolgd dienen te worden door aankomende therapeuten.

Beroepsregister NIBA

NIBA kent een beroepsregister waarin alle gegevens vermeld staan van de bij NIBA aangesloten werkzame therapeuten. Het betreft zowel de gecertificeerde therapeuten, als de leden die nog in opleiding zijn (cursorisch gedeelte afgerond en werken onder supervisie van een erkend NIBA-supervisor). Het register is na te lezen op de website en wordt regelmatig bijgewerkt.

Bestuur NIBA

NIBA kent een bestuur dat uit tenminste drie leden bestaat en belast is met het besturen van de vereniging. Bestuursleden worden uit de leden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een periode van 4 jaar. Het bestuur komt gemiddeld iedere 2 maanden bijeen en bereidt o.a. de Algemene Ledenvergaderingen voor. Voor het uitoefenen van haar werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door het secretariaat, dat bemand wordt door de secretaris en de secretaresse.

Commissies NIBA

Het Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse wordt aangestuurd door een bestuur. Dit bestuur werkt nauw samen met de verschillende commissies die ieder verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein. NIBA kent 6 commissies, te weten de opleidingscommissie, de nascholingscommissie, de visitatiecommissie, de klachtencommissie en de PR-commissie.
 Hieronder staat per commissie kort aangegeven waar zij zich mee bezig houden.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding tot Bio-energetisch Analytische Therapeut en draagt tevens zorg voor de uitvoering van de opleiding. De opleidingscommissie werkt nauw samen met de internationale hoofdtrainers die eindverantwoordelijk zijn voor de opleiding en met alle nationale trainers die trainingen verzorgen binnen de opleiding. De commissie begeleidt tevens de studenten gedurende de 4-jarige opleidingsperiode en vormt een 'linking-pin' tussen de studenten en de beroepsvereniging.

Nascholingscommissie

De Nascholingscommissie organiseert nascholingsactiviteiten zodat de gecertificeerde Bio-energetisch Analytische therapeuten voldoende gelegenheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen in hun beroep en om zich nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied eigen te maken (e.e.a. conform artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement). Daartoe inventariseert de commissie geregeld onder de NIBA-leden welke onderwerpen voor nascholing in aanmerking komen.
De commissie heeft een methode ontwikkeld voor het collectief registeren van alle nascholingsverplichtingen die NIBA-leden jaarlijks volgen. De commissie verzamelt alle gegevens en brengt hierover jaarlijks verslag uit aan het bestuur.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie vangt klachten op van cliënten en bemiddelt en/of 
behandelt deze. Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen geeft de 
commissie, via hoor en wederhoor
 een oordeel over de gegrondheid van een klacht, haar schriftelijke en gemotiveerde uitspraak aan de klager en de beklaagde alsmede aan het bestuur van het NIBA. Deze uitspraak kan eventueel worden vergezeld van aanbevelingen en voorstellen voor te nemen maatregelen door het NIBA bestuur.
 Meer informatie over de Klachtenprocedure is op deze website te vinden onder de knop: Klachten.

Visitatiecommissie

De visitatie-commissie vormt een belangrijk onderdeel van het NIBA. Visitatie wordt gezien als een essentieel instrument om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van NIBA-leden te garanderen. Het gaat om een directe uitwisseling tussen collega's over de praktijkvoering en de zorgverlening. Hierbij staat het geven van feedback op de praktijkvoering en zorgverlening centraal en worden waar mogelijk verbeterpunten aangereikt. De bevindingen van de visitatiecommissie zijn niet alleen van belang voor de individuele hulpverleners, maar ook voor het NIBA als beroepsvereniging in het handhaven en bevorderen van de kwaliteit van ons werk.

PR-commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor de externe communicatie en draagt zodoende bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van NIBA in Nederland. De PR-commissies heeft de website van NIBA in een geheel `nieuwe jas` gestoken en houdt deze site actueel. De commissie geeft voorlichting op vakbeurzen voor mensen die geïnteresseerd zijn de opleiding tot Bio-energetisch Analytische Therapeut. Daarnaast maakt de commissie advertenties en schrijft publicaties en persberichten om Bio-energetische Analytsiche Therapie grotere bekendheid te geven onder potentiële cliënten en zorgverzekeraars.

Lidmaatschap Nationale organisaties

In Nederland is NIBA lid van het NAP, de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en van de NVLP, de Nederlandse Vereniging voor Lichaamsgerichte Psychotherapie.

NAP: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

De NAP is de National Awarding Organisation (NAO) van de EAP ; European Association for Psychotherapy, en daarmee de National Umbrella Organisation bij uitstek. Op deze manier ontstaat een zo breed mogelijke representatie van het vak en een samenwerking binnen Europese netwerken om tot een goede afspiegeling van het cliëntgerichte aanbod en een goede kwaliteitsbeheersing te komen. Het aan de NAP gerelateerde kwaliteitskenmerk psychotherapie is het ECP, het Europese Certificaat voor Psychotherapie. De normering achter dit certificaat is middels een amendement ook door het Europese Parlement in Brussel/ Straatsburg als richtinggevend voor de internationale discussie overgenomen. Amendement Europees Parlement febr 04.
De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland.

NVLP: De Nederlandse Vereniging voor Lichaamsgerichte Psychotherapie

NIBA is in 2007 toegetreden als organisatielid tot de NVLP. Het streven van de NVLP is: • het vergroten van positieve beeldvorming over lichaamsgerichte psychotherapieën in de reguliere gezondheidszorg;

 • het uitwisselen van informatie over congressen, workshops, publicaties etc. via nieuwsbrieven en een website met links;

 • het vergroten van collegiale contacten tussen lichaamsgerichte psychotherapeuten;

 • het stimuleren van praktijkgericht onderzoek.

Lidmaatschap Internationale organisaties

NIBA is lid van twee Bio-energetische overkoepelende internationale organisaties, te weten de European Federation of Bioenergetic Analysis Psychotherapy (EFBA-P) en het International Institute of Bio-energetic Analysis (IIBA). Met deze lidmaatschappen beoogt NIBA verbonden te zijn met alle 'bioenergetic societies throughout the world' teneinde gezamenlijk en op elkaar afgestemd het gedachtegoed van de 'Groundingfather' Alexander Lowen verder te ontwikkelen en te verspreiden. Daarnaast is NIBA via de NAP en de EFBA-P lid van de European Association of Psychotherapy (EAP).

European Federation of Bio-energetic Analysis

Nationale verenigingen (societies) uit negen verschillende Europese landen zijn lid van de Europese Federatie. Gezamenlijk bespreken zij welke belangen op Europees niveau behartigd moeten worden. Een belangrijk, door de Europese Federatie behaald resultaat betreft de accreditering van Bio-energetische Analytische Therapie binnen de Europese Associatie voor Psychotherapie. Dit betekent dat Bio-energetische Analytische Therapie erkend wordt als psychotherapeutische modaliteit met een wetenschappelijke fundering.

International Institute of Bio-energetic Analysis

Het International Institute of Bio-energetic Analysis (IIBA) is opgericht door Alexander Lowen. Het hoofdkantoor van de IIBA is momenteel gehuisvest in Zwitserland. De IIBA ondersteunt societies die in oprichting zijn en geeft richtlijnen uit met betrekking tot de opleiding van bio-energetische analytische therapeuten, leertherapeuten, supervisoren en de ethische codes. Bovendien is de IIBA verantwoordelijk voor het opleiden van de internationale trainers. Door het organiseren van tweejaarlijkse conferenties draagt de IIBA op wereldniveau bij aan de verdere ontwikkeling van Bio-energetische Analytische Therapie.

European Association of Psychotherapy

De European Association of Psychotherapy representeert 128 verschillende organisaties uit 41 Europese landen. Meer dan 120.000 psychotherapeuten zijn lid van de EAP. Gebaseerd op de 'Strasbourg Declaration of Psychotherapy of 1990' heeft de EAP hoge trainingsstandaards gedefinieerd voor de verschillende psychotherapeutische modaliteiten. Dit leidt tot een eenduidig Europees certificaat (ECP) dat garanties geeft voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van ECP-therapeuten. De EAP streeft na om in Europa het beroep van psychotherapeut als een onafhankelijke professie met een eenduidig kwaliteit; gedragscode, opleidingseisen, wetenschappelijke validering en registratiecriteria neer te zetten (www.europsyche.org).

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter
 (vacant)

Gert Geskus, Penningmeester

Derde Helmersstraat 17

1054 BA AMSTERDAM

Tel. 020-6123536

e-mail: ggeskus@xs4all.nl

Greetje Salomons, Externe Vertegenwoordiger en Opleidingen

Jan van Arkelweg 22

3911 CD  RHENEN

Tel. 0317-311036

e-mail: gewezet@compaqnet.nl

Secretariaat NIBA
Astersingel 74

2651 PK  BERKEL EN RODENRIJS

e-mail: secretariaat@niba.nu