Opleiding tot Bio-energetisch Analytisch Therapeut

Het SOBA, voorheen het NIBA,  organiseert de opleiding in Nederland

 

Een nieuwe ontwikkeling van de SOBA is het aanbieden van de opleiding in deelkwalificaties.  Een overzicht van dit schema staat onder de knop SOBA en is te downloaden.

De aard van de SOBA opleiding

De opleiding is gericht op het kwalificeren van de deelnemers in de methode van de Bio-energetische Analyse, zoals ontwikkeld door dr. Alexander Lowen c.s.. Door de jaren heen heeft de methode zich verder ontwikkeld en verfijnd tot een psychodynamische psychotherapie die op het ‘lichaam’, het ‘zelf’ en op de ‘relatie’ georiënteerd is. Het B.A. concept omvat vandaag de dag innovaties vanuit attachmenttheorie, relationele psychoanalytische theorie, systeemtheorie, infant research en neurobiologie.

Op een geslaagde afsluiting van de hele opleiding volgt certificering onder auspiciën van het Internationale Instituut voor Bio-energetische Analyse. Dit geeft de deelnemer het recht om zich bio-energetisch analytisch therapeut te noemen en te werken in alle landen. 

Bio-energetische Analyse is meer dan alleen een therapeutische methode. Het is ook een ontwikkeling naar persoonlijke groei en een volwaardiger leven. In de opleiding wordt dan ook van de deelnemers verwacht, dat zij de hele persoon inzetten in het leerproces.

De duur van de opleiding

Het cursorisch gedeelte van de opleiding bedraagt vier jaar. In de tweede fase, de beroepsvormende periode, die een tot twee jaar duurt wordt het individuele leerproces vervolgens via leertherapie en supervisie afgerond.
Vrijstelling van een eerste jaar: In het tweede jaar bestaat de mogelijkheid, voor mensen met een vooropleiding op het gebied van lichaamsgerichte therapie, in te stromen na een selectie en toelatingsgesprek.

De opleiding kan gebruikt worden om:

 • een praktijk te starten als bio-energetisch analytisch therapeut.
 • het geleerde te integreren in de eigen werksituatie binnen de gezondheidszorg.
 • om persoonlijke kwalificaties uit te breiden als trainer/coach.In de praktijk volgen ook diverse coaches en andere begeleiders de opleiding. Niet alleen verdiept het hun persoonlijke proces, ook leren zij in de opleiding diverse therapeutische inzichten en interventies te integreren in de eigen werkpraktijk. Er zijn speciale supervisoren met veel ervaring op dit gebied die coaches en andere begeleiders bij deze integratie ondersteunen.

Toelating tot de opleiding

1. Formele toelatingsvoorwaarden:

De opleiding staat open voor diegenen die een universitaire studie in psychologie, sociale wetenschappen of medicijnen hebben voltooid of een HBO Master hebben behaald in de Gezondheidszorg of Maatschappelijk werk. Een HBO bachelor voldoet ook, als de vooropleiding voldoende leerstof van de psychologie en de persoonlijkheidsleer bevat en voldoende praktijkervaring op het gebied van de hulpverlening. Andere vooropleidingen worden aan het  opleidingsteam voorgelegd ter beoordeling.

2. Persoonlijke toelatingsvoorwaarden:

Bij de toelating spelen ook een aantal andere criteria een rol zoals: een normale lichamelijke en psychische stabiliteit, een redelijk inzicht in het eigen functioneren, een goede uitdrukkingsvaardigheid, enige mate van frustratie-tolerantie en empatische kwaliteiten.

3. Toelatingsprocedure:

De aanmelding geschiedt door inzending van het inschrijfformulier, aan te vragen bij het secretariaat. Kandidaten die voor de opleiding in aanmerking komen krijgen een intake en toelatingsgesprek.
De toegelaten kandidaat sluit in principe een opleidingsovereenkomst van vier jaar met het Instituut, tenzij is afgesproken dat de inschrijving in eerste instantie alleen voor het eerste jaar is.

Engels als voertaal

De opleiding is toegankelijk voor engels sprekende studenten uit het buitenland. Mochten deze tot de opleiding toetreden dan zal de voertaal in de opleiding engels worden. Is dit niet het geval dan is engels alleen de voertaal in die opleidingsblokken waarin buitenlandse engels sprekende trainers aanwezig zijn. Het is de gewoonte engels als spreektaal eenvoudig te houden en indien nodig voor elkaar te vertalen.

De kosten van de opleiding

De opleiding kost  € 3840 euro per jaar. (prijspeil) 2015. Dit is inclusief de verblijfskosten en exclusief de kosten voor leertherapie, supervisie en aan te schaffen boeken.

 

Het opleidingsprogramma in het kort

Het opleidingsprogramma bestaat uit drie onderdelen:

 • Het trainingsprogramma
 • De individuele leertherapie
 • De supervisie

1. Het trainingsprogramma

Een opleidingsjaar bestaat uit zes vierdaagse trainingen. Onderdeel van de opleiding is een intervisiegroep in de eerste twee jaar waarin literatuur wordt besproken en met name de relatie tussen de theorie en het eigen leerproces en (familie)geschiedenis wordt gelegd.
Bij aanvang van de opleiding wordt een literatuurlijst verstrekt waarop de noodzakelijk te raadplegen literatuur vermeld staat.
Ieder jaar sluit de student af door middel van een schriftelijk essay.

2. De individuele leertherapie

Voor de leertherapie gelden de volgende regels: de deelnemer dient minstens 140 uur leertherapie te ondergaan bij een door het NIBA erkend leertherapeut;
men kan al 1 jaar voorafgaand aan de opleiding beginnen met leertherapie. 
Gedurende het eerste jaar is men verplicht minimaal 20 uur leertherapie te volgen, te beginnen bij de start van de opleiding.

3. De supervisie

In de loop van het derde jaar kan de student, onder begeleiding van een supervisor, met cliënten gaan werken. Voor de afsluiting van de opleiding is een aantal van tenminste 50 supervisie-sessies vereist. Minstens 26 sessies zijn in de vorm van 'live' supervisie: in bijzijn van de supervisor of door middel van een video-opname.

Het opleidingsprogramma bestaat uit 9 certificaatdelen:

A. De eerste twee jaren vormen de deelkwalificaties 1 en 2

In het eerste gedeelte van de opleiding valt de nadruk op de achtergrond- en basiskennis van de bio-energetische analyse en het persoonlijk proces van de student. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De geschiedenis en ontwikkeling van de bio-energetische analyse
De basisbegrippen adem, aarden, (zelf)expressie, vitale energie, containment, laden en ontladen, beweging en spierspanning
 • Relationele psychoanalytische theorie
 • Hechtingstheorie en systeemtheorie
 • Karakterstructuren

 • Het leren 'lezen' van het lichaam

B. Het derde en vierde jaar vormen samen de deelkwalificaties 3-6

Het therapeutische werken met de bio-energetische analyse als methode en de ontwikkeling van professionele BEA therapeut staan in deze jaren centraal.  In dit gedeelte wordt van de deelnemer verwacht dat deze met enkele cliënten gaat werken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Het maken van een anamnese

 • Het therapeutisch proces

 • Werken met overdracht en tegenoverdracht

 • Ontwikkeling van de seksualiteit

 • Werken met trauma's

De afsluiting van de opleiding

Indien de deelnemer aan alle voorwaarden heeft voldaan wordt het Certificate Bioenergetic Therapist (C.B.T.) uitgereikt, hetgeen tevens erkenning inhoudt van het International Institute for Bioenergetic Analysis.

Meer informatie over het IIBA; International Institute for Bioenergetic analysis is te vinden op www.bioenergetic-therapy.com
26 February 2015

 Basis curriculum van het Internationale Instituut Bio-energetische Analyse

May 2005

Alexander LowenBioenergetic analysis was founded by Alexander Lowen, M.D., and he established the Institute for Bioenergetic Analysis in 1956. The first training manual for bioenergetic analysis was formulated around 1972, based, necessarily, upon the understanding of bioenergetic therapy at that time. A second curriculum was organized around the theme "back to basics" in 1988, reaffirming the importance of the energetic perspective and work with the body. This third basic curriculum arises from the need to emphasize and make more explicit the relational dimension of bioenergetic analysis in both teaching and practice. Attachment and bonding are of crucial importance in both the origin of emotional illness and the conduct of therapy. There is a need to integrate in practice and teaching the relational work required to deal with trauma and deficit of early attachment issues.

A. Definition of Bioenergetic Analysis

In bioenergetic analysis, personality functions and therapeutic processes are understood in terms of the energetic processes of the body. This is the unique, distinguishing feature of bioenergetic analysis as a theory and as a therapy. Bioenergetic analysis is a deep analytic, self-oriented – relational –– body psychotherapy. It is not just "body work," nor is it psychoanalysis with some body exercises as an added ingredient. The three dimensions of human reality, - psychic, relational, and bodily - are all recognized in the therapeutic situation and procedures.

"It integrates a work with the body, with the patient's interpersonal relationships, and with his mental processes; each of which is correlated and interpreted in terms of the others…. Bioenergetic analysis starts with the reality of the body and its basic functions of motility and expression." (A. Lowen, New York, 1963)

Mobilization of the energetic processes of the body is the axis around which other dimensions of therapy articulate. Bioenergetic analysis is a system of therapy with a theory and a set of techniques arising from that theory. It can be applied in diverse clinical situations. It is not a set of techniques having a mechanical application. New developments and variations are possible within bioenergetic analysis, and therapeutic efficacy depends on the skill of the clinician.

B. Basic principles of Bioenergetic Analysis

 1. All affective human experiences are body events.
 2. Energetic processes (vibrancy, excitation, pulsation, flow, streaming, centering, containment) underlie and determine affective experiences. Energetic processes constitute the foundation of the psychosomatic unity of a person. This perspective is not dependent on a specific conception of the nature of energy.
 3. Intrapsychic, relational, and physical processes are fundamentally related and in mutual interaction. This means that, while one deals directly with one dimension, it includes the others indirectly.
 4. The focus in the clinical approach is upon the connection between the energetic process of the body and the analytical and relational process of the therapeutic procedure. The key to understanding personality is bodily expression.
 5. The history of a person is structured in the form and motility of the body. Trauma, deficits, and conflicts are understood in a developmental context as the origin of emotional disturbances and characterological defenses.
 6. Change in personality is based on an energetic change in the form and motility of the body, along with changes in relational patterns and personal expressivity.
 7. The individuality of the person is emphasized, not the character type.
 8. Sexuality and attachment are the cornerstones of personhood.
 9. Relationality is a fundamental component of the therapeutic process.
  a. Every therapeutic process occurs within the context of a relationship, which implies that:
  - therapy is not just what the therapist does but who the therapist is, in relation to the patient, and
  - that relationship within the therapeutic process is central to the success of the therapy.'Relational' refers to the interaction between client and therapist as they form a psychological system.
  Personal therapy as well as continued experiential body work are pillars of the training process.
  The goal of the training is to help each trainee to develop him/herself as a "therapeutic person", which means having the capacity to provide a safe, contactful therapeutic container for therapeutic work.
  b. The relational dimension of bioenergetic analysis has always been considered to be a central therapeutic agent. The interactions between patient and therapist are central in therapeutic work. These principals are inherent in the character analytic approach of Wilhelm Reich, from which bioenergetic analysis originates.
  Attachment and affective attunement concepts and research add new meaning to the importance of therapeutic relationship.
  The acquisition and development of the self are determined by early bonding experiences. A primary "interactive emotional regulation" is a fundamental mechanism of psychobiological development.
  To be a therapeutic person requires the ability to attune to the client's relational needs and to be partner of interactive emotional regulation in order to develop a relationship with the client that is new, real, specific and promoting psychic growth. Through the therapist's attunement to the client's body and rhythm, developmental levels of functioning and relationship needs, an interpersonal relationship is formed influencing both parties in a dialectical interplay between two subjectivities.
  The importance of relational work needed to heal attachment and bonding deficits depends on their severity.
 10. Effective teaching stems from the teacher's experiences gained through working with his/her own body and his/her own character and attachment patterns. Effective therapy and supervision have the same basis.

Contents of the curriculum

Pre-clinical phase:

Understanding the fundamentals of Bioenergetics

 • Bioenergetic analysis: History and basic concepts
 • Bioenergetic analysis: basic issues
 • Bioenergetic Analysis: basic tools
 • Study of anatomy
 • Neuro-physiology related to emotions

Understanding the developmental process and the associated deficits, traumas, conflicts

 • The Prenatal, Natal, and Immediate Postnatal tasks
 • The Intermediate task
 • The Genital and Oedipal tasks
 • Tasks of Adolescence

Character

 • Towards an Understanding of Character
 • Character Structures
 • Character and culture

Clinical phase:

The setting of Bioenergetic Analysis

 • The Bio-energetic Analysis session
 • The therapeutic process: generalities
 • The uniqueness of the individual
 • The nature of the therapy process
 • The question of illness

The therapeutic process: the therapeutic relationship

 • Working with resistances
 • Working with defenses
 • Working with sexuality Working with transference and countertransference

The therapeutic process: the therapeutic phases

 • Beginning issues
 • The treatment process
 • Terminating issues

Selected topics

 • Adult development
 • Sexual abuse and its consequences
 • Crisis intervention Psychosomatic diseases
 • Shock and post-traumatic stress disorders (PTSD)
 • Bio-energetic analysis and others specific pathologies
 • New cutting edge topics